Algemene voorwaarden & privacy

Doel van de website

De website (www.12work.info) is een wegwijzer bij het zoeken naar informatie over de dienstverlening die 12work aanbiedt.

Alle informatie op de website is van algemene aard, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. De informatie is niet aangepast aan omstandigheden die specifiek zijn voor één persoon of entiteit, en u mag deze informatie niet als een persoonlijk, professioneel of juridische advies of als een equivalent daarvan beschouwen.

Er moet worden benadrukt dat de op of via de website ter beschikking gestelde informatie en documenten niet als authentieke overname van de officieel aangenomen tekst kunnen beschouwd worden. Enkel de officiële tekst op papier geldt als authentieke tekst. Bij verschillen tussen de elektronische versie en de officiële tekst op papier, heeft deze laatste steeds voorrang.

De inhoud van de website (de links inbegrepen) kan steeds zonder aankondiging of kennisgeving door 12work aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.


Algemene Gebruiksvoorwaarden

Bij gebruik van 12work online zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing.

12work besteedt grote zorg aan de inhoud van deze website en streeft ernaar dat dat de ter beschikking gestelde informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is.

Ondanks de voortdurend geleverde inspanningen kunnen wij niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de website onbeschikbaar zou zijn, zal de stad de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Als u onjuistheden vaststelt, kunt u contact opnemen met 12work via het contactformulier.

12work spant zich in om onderbrekingen van technische aard zo veel mogelijk te voorkomen. 12work kan echter niet garanderen dat de website www.12work.info volledig vrij van onderbeking is en niet door andere technische problemen wordt getroffen.

12work kan niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de website of van de op of via de website ter beschikking gestelde informatie, met inbegrip zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadigingen aan programma's of andere gegevens op het computersysteem, of van uw apparatuur of programma's.

 

Externe Websites

12work plaatst ook links naar externe websites online wanneer deze van nut zijn voor de gebruiker. 12work behoudt zich het recht links naar externe informatie te weigeren.

Aangezien 12work over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid, noch zeggenschap beschikt, kan zij daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de informatie noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen.

De link naar andere sites die de website van 12work bevat, houdt geen enkele bekrachtiging in van de bewuste site of van de inhoud ervan. 12work aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van dergelijke externe websites en hun inhoud.

Indien informatie beschikbaar op deze websites niet betrouwbaar, recent, correct of in strijd met de wetgeving is behoudt 12work zich het recht de link naar deze website zonder verwittiging te verwijderen. U mag steeds problemen met links melden via ons contactformulier.

 

Gebruik & reproductie

Tenzij anders wordt aangegeven is de informatie die u op of via de website www.12work.info vindt, vrij van rechten. De informatie mag kosteloos en mits bronvermelding voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden aangewend worden. Indien u informatie (teksten, beelden, geluid…) beschikbaar op 12work wenst te reproduceren, te distribueren of op enige andere manier ter beschikking wil stellen, dient u eerst een vraag te richten aan ons.

12work behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf en op de ter beschikking gestelde informatie.

 

Vertrouwelijkheid

Alle commentaar of materiaal dat u ongevraagd en uit eigen beweging aan 12work overmaakt, met inbegrip van de gegevens of reacties betreffende de inhoud van deze site, zal als niet-vertrouwelijk worden beschouwd. 12work wijst iedere verplichting van de hand inzake het gevolg dat aan die algemene reacties en gegevens moet worden gegeven. 12work mag die reacties en gegevens naar eigen goeddunken gebruiken, behoudens de beperkingen bepaald in de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

U stemt ermee in dat 12work de ideeën, concepten, kennis en technieken, vervat in de reacties, kan aanwenden voor welk doel ook.

 

Geschillen

Deze online overeenkomst en alle geschillen die voortkomen uit het gebruik van de website of enig gegeven dat erop staat, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Mechelen zijn bevoegd.